คำศัพท์ที่มักเจอใน IELTS

  1. Commitment (noun)
    1. Commit (Verb) 
    2. Commit means
  2.  glimpse  
  3.  of first glance  
  4.  stare  
  5.  regard verb look
			care
			consider
			praise
	regarding		
	in regard to		
	with regard to		
	in reference to		
	concerning		
	regardless of	prep	ถึงแม้ว่า
	in spite of		
	despite		
	in spite of that	adv	อย่างไรก็ตาม
	despite that		
	nevertheless		
	nametheless		
	however		
	here they are		
	here it is		
	here you are		
	here we do		ลุยเรื่องได้แล้ว
	check it out		ลุย
	isolate	verb	separate
	figure		shape
			number
			plan
			person
	figure out 	verb	solve discover
	probable	adj	likely
	probability	noun	
	rebound	noun	เด้งกลับ
	reside	verb	live
	residence	noun	
	residential	adj	
	provision	noun	
	provident	adj	รอบคอบ
	providential	conj	if
	provided that		
	providing that		
	suppose that		
	in case		
	on condition that		
	offer		
	amulet		
	propose	verb	เสนอให้พิจารณา
	proposal	noun	ข้อเสนอ
	respond	verb	answer
	response	noun	
	correspond		โต้ตอบ สอดคล้อง
	correspondent	noun	
	correspondence	noun	
	urge	verb	rouse
			arcuse
			stire up
			stimulate
			propel
			impel
			impulse
	urgent	adj	
	urgency	noun	
	stress	verb	emphasize
			emphasis
	strain		
	tension		
	pressure		
	stretch		
	extend		
	interfer		แทรกแซง
	intermiddle		
	attend to	noun	ใสใจ
	pay attenion to		
	attendance		
	attendent		
	optimistic	adj	
	pessimistic	adj	
	ironical		
	irony		
	sarcastic	adj	
	sarcasm	noun	
	graze		
	alter	verb	change
	alternate	verb	
	alternative	adj verb	option choice
	a variety of	adj	various
	vary	verb	change
	portion	noun	share
	proportion	noun	ratio
	apportion	verb	ration
	fracture	noun	crack
	lead to		cause
	be responsible for		cause
	specialize in		be good at
	speciality	noun	
	say		สื่อความ
	speak		ออกเสียง
	tell someone something		
	editable		
	familiarity	noun	
	familiarize	verb	
	accurate	adj	แม่นยำ
	precise	adj	
	exact	adj	
	correct	adj	
	arrive at the school		
	arrive in bkk		
	appeal	verb	attract
		verb	beg
	supereme court	noun	ศาลฏีกา
	agency		
	bureau		
	office		
	come down to earth		กลับสูความเป็นจริง
	imiginative		
	consist of		
	contain		
	comprise		
	include		
	be composed of		
	be constituted of		
	anyway		ตัวประเด็น
	anyhow		
	 by the way		นอกประเด็น
	incidentally		
	put up 	verb	erect/elect
			set up
	proficient	adj	skillfull
	seek for		
	search for		
	find		
	look for		
	look up		
	get through		ได้รับประสบการณ์
	stubborn		หัวดื้อ
	obstnate		
	obdurate		
	persistent		
	admire		
	adore		
	workship	 noun verb	บูชา
	break in	verb	interrupt
			interrence
	break out	verb	
	out break	noun	plague
	epidemic	noun	โรคระบาค
	break down		collapse
	out of order		collapse
			เสีย
	break up	verb	seatter
	flee fled fled		หนี
			escape
	come across		พบโดยบังเอิญ
	run across		
	ran into		
	suspect		
	suspician	noun	
	suspicious	adj	
	terror	noun	กลัวตาย
	horror	noun	กลัวผี
	terrify	verb	ทำให้กลัว
	terrible	adj	
	terrarism	noun	
	terribly	adj	good
	terrific	adj	excellent
	considerably	adj	
	terribly	adj	
	author	noun	
	authority	noun	officer
			official
			organization
			power
	authorice	verb	enpower
	try to verb 1		พยายาม
	try verb ing		ลอง
	stop to verb 1		หยุดเพื่อกระทำ
	stop verb ing		หยุดการกระทำ
	run out		ให้หมด
	used up		
	depleted		
	carry out		practice implement
	bring of		practice implement
	bear	verb	อดทน
			endure
			carry
			กำเนิด
			show 
			reveal
	break into	verb	invade
	invasion	noun	บุรุก
	invasive	adj	
	evade	verb	avoid
	em- / en-		in
	pervade	verb	spread
	cetacy	noun	
	appear	adj	clear
	apparent	adj	clear
	obvious	adj	clear
	conspicucus	adj	clear
	unambigious	adj	clear
	gay	adj	lively
	awesome		cool
	terrific		cool
	enforce		บังคับใช้ แรง
	driving force		แรงกดดัน
	compel		บังคับ
	obedient	adj	
	wonderful		
	marvelous		
	crafty		ฉลาดแก้มโกง
	strewd		ฉลาดแก้มโกง
	subtle		ฉลาดแก้มโกง
	cumning		ฉลาดแก้มโกง
	buy attension		
	call attension		
	dran attension		
	miraculous		
	splendid		
	incredible		
	coincidence	noun	เหตุบังเอิญ
	incidence	noun	การระบาดโรค
	incidentally		
	I	graduated from	
		was educated at	
		was school at	
		complaint	
		ailment	
	intelligent		ฉลาดดี
	wise		ฉลาดดี
	witty		
	brainy		
	bright		
	by and large		
	on the whole		
	as a whole		
	in general		
	wander		เดินทางท่องเที่ยว
	rove		เดินทางท่องเที่ยว
	die of		ตายด้วย
	offend	verb	ทำผิด
	violence	noun	severity
	violent	adj	severe
	affensive	adj	
	disgusting		
	nauseating
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s