ทุกข์มี ๙ อย่าง

*****ทุกข์มี ๙ อย่าง*****


ทุกข์มี ๙ อย่าง

๑. ทุกขทุกข์…ความทุกข์ที่มีสภาพเป็นทุกข์จริงๆ ทุกข์โดยสภาวะ ได้แก่ กายิกทุกข์เวทนา(ทุกข์ทางกาย) และเจตสิกทุกข์เวทนา(ทุกข์ทางใจ)

๒. วิปรินามทุกข์…ได้แก่ สุขกาย และสุขใจ สุขทั้ง ๒ นี้ เมื่อแปรปรวนไป ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์กายและทุกข์ใจ

๓. สังขารทุกข์…ได้แก่ อุเบกขาเวทนา และจิต เจตสิก รูป ที่นอกจากทุกข์ในข้อ ๑ และข้อ ๒ เป็นทุกข์เพราะถูกความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปบีบคั้น

๔. ปฏิจฉันนทุกข์…ทุกข์ที่ไม่ปรากฏให้ผู้อื่นเห็น เช่นต้องอาศัยการสอบถาม จึงจะรู้ได้ เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปวดฟัน ฯลฯ.

๕. อัปปฏิฉันนทุกข์…คือทุกข์ที่ปรากฏให้รู้ได้

๖. ปริยายทุกข์…ทุกข์โดยอ้อม ได้แก่ วิปรินามทุกข์(ข้อ ๒) และสังขารทุกข์(ข้อ ๓)

๗. นิปริยายทุกข์…ได้แก่ โสกะ (ความโศกเศร้า) โทมนัสทุกข์

๘. กายิกทุกข์…ทุกข์ทางกาย

๙. เจตสิกทุกข์…ทุกข์ทางใจ

ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ เพราะอาศัยปัจจัยต่างๆ มีอวิชชา เป็นต้น…

เพราะอวิชชาที่มีสภาพปกปิดไม่ให้รู้ความจริง ๔ อย่าง ได้แก่ อริยสัจ ๔

เมื่ออวิชชาเกิดขึ้น…ย่อมไม่รู้ทุกข์ คือไม่รู้ว่า รูปนามขันธ์ ๕ เป็นทุกข์..

ไม่รู้เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์…

ไม่รู้ธรรมอันเป็นที่ดับทุกข์…

ไม่รู้หนทางปฏิบัติที่ให้เข้าถึงธรรมอันเป็นที่ดับทุกข์….

ดังนั้น…หนทางอันเป็นที่ดับทุกข์ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในอริยสัจ ๔ คือ..

การกำหนดรู้ทุกข์ ……การละสมุทัย(บาปอกุศลธรรม)ที่เป็นเหตุแห่งทุกข์….

การรู้แจ้งนิโรธ…และการเจริญมรรค ๘….มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้น

การเจริญธรรม ๔ ประการนี้แหละ เป็นหนทางที่จะทำให้พ้นจากสังสารทุกข์ได้.


ธรรมทั้งหลาย (ทุกขสัจ –  ควรกำหนดรู้)

เกิดแต่เหตุ  (สมุทัยสัจ –  ควรละ)

ธรรมทั้งหลายดับไป  (นิโรธสัจ –  ควรทำให้แจ้ง)

เพราะเหตุดับ  (มรรคสัจ – ควรเจริญให้มาก)


Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierra

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s