เหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ก็ต้อง มงคล 38 ประการ

มงคล คือเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ นำมาจากบทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมี “มงคลชีวิต”  ซึ่งก็มี ๓๘ ประการได้แก่  

๑. การไม่คบคนพาล ๑๔.ทำงานไม่ให้คั่งค้าง ๒๗.มีความอดทน
๒. การคบบัญฑิต ๑๕.การให้ทาน ๒๘.เป็นผู้ว่าง่าย
๓. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา ๑๖.การประพฤติธรรม ๒๙.การได้เห็นสมณะ
๔. การอยู่ในถิ่นอันสมควร ๑๗.การสงเคราะห์ญาติ ๓๐.การสนทนาธรรมตามกาล
๕. เคยทำบุญมาก่อน ๑๘.ทำงานที่ไม่มีโทษ ๓๑.การบำเพ็ญตบะ
๖. การตั้งตนชอบ ๑๙.ละเว้นจากบาป ๓๒.การประพฤติพรหมจรรย
๗. ความเป็นพหูสูต ๒๐.สำรวมจากการดื่มน้ำเมา ๓๓.การเห็นอริยสัจ
๘. การรอบรู้ในศิลปะ ๒๑.ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๓๔.การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
๙. มีวินัยที่ดี ๒๒.มีความเคารพ ๓๕.มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
๑๐.กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต ๒๓.มีความถ่อมตน ๓๖.มีจิตไม่เศร้าโศก
๑๑.การบำรุงบิดามารดา ๒๔.มีความสันโดษ ๓๗.มีจิตปราศจากกิเลส
๑๒.การสงเคราะห์บุตร ๒๕.มีความกตัญญู ๓๘.มีจิตเกษม
๑๓.การสงเคราะห์ภรรยา ๒๖.การฟังธรรมตามกาล

References

  1. http://mcucity.tripod.com/38virtues.htm
  2. http://www.fungdham.com/mongkhol38/mongkhol38-35.html

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s